Karina Dobrovolná, DiS.

Karina Dobrovolná, DiS.

Dentální hygienistka